« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-521

Last update of repository: 27 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Vladimirskoi oblasti (GAVO)


Previous names
1933–1944   Vladimirskoe otdelenie (filial) Ivanovskogo oblastnogo arkhiva
[Vladimir Section (Branch) of the Ivanovo Oblast Archive]
   ----------------------------------------------------
1945–1991   Partiinyi arkhiv Vladimirskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Vladimir Oblast Committee of the CPSU]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted