« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-458

Last update of repository: 15 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti (GASO)


Previous names
1929–1937   Zapadnyi oblastnoi arkhiv (Zapoblarkhiv)
[Western Oblast Archive]
   --------------------------------------------
1994–2004   Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Smolenskoi oblasti
[State Archive for the Personnel Files of Smolensk Oblast]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted