« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-566

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Chukotskogo avtonomnogo okruga (GA ChAO)

[State Archive of Chukotka Autonomous Okrug]

Agency: Otdel ZAGS i arkhivov Organizatsionnogo upravleniia Apparata gubernatora i Pravitel'stva Chukotskogo avtonomnogo okruga
[Division of Registration of Vital Statistics and Archives of the Organizational Administration of Governor and Government Office of Chukotka Autonomous Okrug]

Address: 689000, Magadan Oblast, Anadyr, ul. Gor'kogo, 2

Telephone: +7 427-22 6-26-51

Fax: +7 427-22 6-26-51

E-mail: arhiv@anadyr.ru

Opening hours: M–F 9:00–17:45

Director: Snezhana Sergeevna Drach (tel. +7 427-22 6-26-51)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted