« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-156

Last update of repository: 16 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Khabarovskogo kraia (GAKhK)

[State Archive of Khabarovsk Krai]

Agency: Komitet po delam zapisi aktov grazhdanskogo sostoiania i arkhivov Pravitel'stva Khabarovskogo kraia
[Committee for Affairs of Registration of Vital Statistics and Archives of the Government of Khabarovsk Krai]

Address: 680000, Khabarovsk, ul. Nagishkina, 4a; ul. Zaparina, 75, 76

Telephone: +7 4212 30-51-15, +7 4212 22-76-14

Fax: +7 4212 30-51-15

Reading room: +7 4212 30-53-00

E-mail: gakhk@archiv.khv.ru

Website: https://gakhk.khabkrai.ru/

Opening hours: M–F 8:30–17:30; RdngRms: ul. Nagishkina, 4a: M–WF 10:00–16:00, Th 10:00–20:00; ul. Zaparina, 75: Tu–F 10:00–16:00, Sa 10:00–17:00

Transport: trol.: 1, 2, 3, bus: 4, 14, 21, 29 to stop “Teatr muzykal'noi komedii”

General Director: Rafik Shkhali ogly Shkhaliev (tel. +7 4212 30-51-15; e-mail director@archiv.khv.ru)

Deputy General Director: Alena Valer'evna Razmakhnina (tel. +7 4212 30-41-16; e-mail razmah@archiv.khv.ru)

Main Curator: Oleg Aleksandrovich Kovalev (tel. +7 4212 30-51-69)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted