« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-0380

Last update of repository: 11 October 2019

*Arkhivnyi komitet Novgorodskoi oblasti


Go to:    Finding Aids — Specialized

Finding Aids —  Published — General:


The electronic catalogue of state archives of Novgorod Oblast is available on the website: http://gano.altsoft.spb.ru/.
        The general information of archival fonds of state and municipal archives of Novgorod Oblast (as of 1 January 2019) see on the website: http://novarchiv.org/2009-02-11-05-59....
 

Categories:
Series
Administrative-Territorial Divisions

Series

r-1875. [Novgorodskii] Arkhivnyi vestnik: Nauchno-publikatorskoe izdanie. Velikii Novgorod, 1999–. 10 issues published through 2012. [Arkhivnoe upravlenie Novgorodskoi oblasti] (Lib: DLC; MH).
Electronic edition: http://www.novarchiv.org/index.php/ve... (table of contents)

up   top
Administrative-Territorial Divisions

r-1877. Administrativno-territorial'noe delenie Novgorodskoi gubernii i oblasti 1727–1995 gg.: Spravochnik. Compiled by I.I. Ankudinov, T.A. Dan'ko, L.V. Fedina, N.S. Fedoruk, A.V. Kuznetsov, E.O. Prodanova, O.M. Samusova and O.V. Snytko. Edited by T.B. Chuikova, A.E. Dubonosova, L.V. Fedina and S.D. Trifonov. St. Petersburg, 2009. 352 p. [Komitet kul'tury, turizma i arkhinogo dela Novgorodskoi oblasti; GANO].
Electronic edition: http://www.novarchiv.org/images/novar...

Contains information of the history of the administrative-territorial division of Novgorod gubernia and oblast from 8th–9th centuries to present.

r-1878. *Gel'man, E.G. Spravochnik po administrativno-territorial'nomu deleniiu Novgorodskoi oblasti (1917–1927). Edited by G.M. Deich. Novgorod, 1966. 61 p. [GANO].

up   top

Finding Aids —  Specialized:

Category:
Personnel Records

Personnel Records

r-1880. Dokumenty po lichnomu sostavu v gosudarstvennykh i munitsipal'nykh arkhivakh Novgorodskoi oblasti. Spravochnik-ukazatel'. Compiled by T.B. Chuikova, I.A. Grigorian and T.M. Voronina. 2 vols. Velikii Novgorod, 2007. [Arkhivnoe upravlenie Novgorodskoi oblasti; GIANO; GASPDNO; GANINO].
        Vol. 1: Gosudarstvennye arkhivy. 179 p. Electronic ed.: http://www.novarchiv.org/images/novar....
        Vol. 2: Munitsipal'nye arkhivy. 250 p. Electronic ed.: http://www.novarchiv.org/images/novar....

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted